Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Zitfit Stoelmassage - Leefstijlcoach/gewichtsconsulent, Saskia van Poppel, handelend als zelfstandig gevestigd masseur/docent - leefstijlcoach/gewichtsconsulent.

 

Cliënt
diegene aan wie door de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent (Saskia van Poppel) advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

 

Praktijkadres
de locatie waarop de praktijk van de Zitfit Stoelmassage - leefstijlcoach/gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

 

Artikel 2. Algemeen
De Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3. Basis
De Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis voor een preventieve verwijzing door de arts behandelen. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.

 

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Oftewel een consult weg te strepen.

 

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor de individuele cliënt en exclusief voor een bedrijfsopdracht of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlscoach/ gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/ gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom
De Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach verstrekt zijn.

 

Artikel 7. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/ gewichtsconsulent, contant of pintransactie te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de leefstijlcoach/gewichtsconsulent, dienen vooraf betaald te worden. Bij bedrijfsopdrachten wordt de betaling gedaan via facturering (factuurbasis).

 

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De behandeling en advis van de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leeftijlcoach/gewichtsconsulent is naar zijn/haar aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de         Zitfit Stoelmassage behandelaar -leefstijlcoach/gewichtsconsulent.Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent verzekerd is.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Zitfit Stoelmassage behandelaar - leefstijlcoach/gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.